Home     Aanbiedingen     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten

Algemene voorwaarden iApplicaties

ALGEMENE BEPALINGEN

Deze algemene bepalingen zijn op alle overeenkomsten van Stichting iApplicaties, hierna te noemen iApplicaties, van toepassing.

Artikel 1 Geldigheid
1. Deze Voorwaarden gelden voor en zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen iApplicaties en een gebruiker c.q afnemer van haar producten of diensten (hierna te noemen Gebruiker), waarop iApplicaties deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De Gebruiker verklaart zich voorts uitdrukkelijk akkoord met deze Voorwaarden door - al dan niet na aanmelding en/of registratie - gebruik te maken van de producten of diensten op de website van iApplicaties of daaraan verwante websites. Gebruiker zal de toepasselijkheid of geldigheid van deze Voorwaarden niet betwisten enkel en alleen vanwege het feit dat aanbod en acceptatie mogelijk op elektronische wijze heeft plaatsgevonden.

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met iApplicaties, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken of waarbij iApplicaties voor de uitvoering van haar diensten of de levering van producten gebruik maakt van partners. Er zijn mogelijk andere of aanvullende voorwaarden van toepassing op de door deze derden en/of partners geleverde producten of diensten. De Voorwaarden zijn voorts van toepassing op alle aanbiedingen of overeenkomsten waarbij iApplicaties optreedt als afnemer van producten of diensten.

3. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- leverings- of andere voorwaarden van Gebruiker wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

4. Indien een of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze Voorwaarden volledig van toepassing. iApplicaties en Gebruiker zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige en/of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij alsdan zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht zal worden genomen.

5. Indien deze Voorwaarden eenmaal van toepassing zijn geweest op een rechtsverhouding tussen iApplicaties en Gebruiker, wordt de Gebruiker geacht bij voorbaat te hebben ingestemd met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden op nadien gesloten en nog te sluiten overeenkomsten. De rechten en verplichtingen van Gebruiker uit een overeenkomst zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van iApplicaties niet overdraagbaar.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. De door iApplicaties gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders overeengekomen. iApplicaties is slechts aan haar aanbod gehouden indien de aanvaarding hiervan door Gebruiker schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.

2. De prijzen in de genoemde aanbiedingen zijn, tenzij anders overeengekomen, in euro's, exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventuele in het kader van een overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- administratie- en handlingkosten.

3. Indien de aanvaarding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod, ook indien dit slechts op ondergeschikte punten is, is iApplicaties daaraan niet gebonden. Een overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij iApplicaties zich hiermee schriftelijk akkoord heeft verklaard.

4. Een samengestelde prijsopgave verplicht iApplicaties niet tot het verrichten van een gedeelte van een opdracht of leveren van een product tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen gelden ook niet automatisch voor toekomstige opdrachten of vervolgorders.

5. iApplicaties kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien Gebruiker gezien de eisen van redelijkheid en billijkheid en de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, behoort te begrijpen dat de aanbieding danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, inclusief kennelijke vergissingen of verschrijvingen ten aanzien van genoemde tarieven.

Artikel 3 Aanmelding en registratie
1. Voor enkele producten of diensten kan aanmelding en/of registratie van de Gebruiker vereist zijn. Acceptatie van deze Voorwaarden maakt onderdeel uit van het aanmeldings- en/of registratieproces. Het enkele feit dat voor sommige diensten geen aanmelding of registratie vereist is, laat toepasselijkheid van deze Voorwaarden onverlet.

2. Gebruiker dient alle door iApplicaties in het kader van het aanmeldings- of registratieproces gevraagde gegevens correct en naar waarheid in te vullen. De eventueel door iApplicaties verstrekte gebruikersnaam en/of wachtwoord blijven eigendom van iApplicaties. Gebruiker dient de verstrekte wachtwoorden, gebruikersnamen of soortgelijke toegangs- en gebruikerscodes steeds geheim te houden en niet aan derden te openbaren. De verstrekte wachtwoorden en gebruikersnamen zijn strikt persoonlijk en het is Gebruiker niet toegestaan de aan hem verstrekte wachtwoorden of gebruikersnamen door derden te laten gebruiken.

3. Gebruiker draagt zelf zorg voor het steeds actueel houden van zijn gegevens en zal iApplicaties steeds tijdig, al dan niet via de website(s) van iApplicaties, zorgdragen voor het doorgeven van wijzigingen in de gegevens. Gebruiker is ook steeds zelf verantwoordelijk voor het ge- of misbruik dat gemaakt wordt door middel van het aan hem verstrekte wachtwoord en gebruikersnaam, ook al is Gebruiker van dat misbruik niet op de hoogte.

Artikel 4 Looptijd, beŽindiging en wijziging van overeenkomsten en voorwaarden
1. Een tussen Gebruiker en iApplicaties gesloten overeenkomst wordt aangegaan voor 1 jaar, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Na het verstrijken van de termijn van 1 jaar wordt de overeenkomst telkens voor een periode van 1 jaar verlengd, tenzij die tijdig is opgezegd. De overeenkomst is beŽindigd na het verstrijken van de vermelde periode casu quo na het verstrijken van iedere verlenging indien ene partij van de andere partij tenminste 2 maanden voor het einde van de gemelde periode een schriftelijk schrijven of fax heeft ontvangen waarin de overeenkomst is opgezegd. Gebruiker heeft, behoudens toerekenbare tekortkomingen aan de zijde van iApplicaties, geen recht op (schade)vergoeding of restitutie van reeds (vooruit)betaalde vergoedingen. Reeds door iApplicaties gefactureerde, maar nog niet betaalde vergoedingen zijn bij beŽindiging door Gebruiker, direct opeisbaar. Na beŽindiging van de overeenkomst met Gebruiker heeft iApplicaties het recht de nog van Gebruiker in de systemen van aanwezige informatie zonder nadere kennisgeving te verwijderen en te wissen.

2. Is binnen de looptijd van een overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Alle door iApplicaties genoemde termijnen en data zijn steeds streefdata, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. iApplicaties is pas in verzuim nadat zij eerst schriftelijke in gebreke is gesteld en daarbij een redelijke termijn voor herstel is geboden.

3. Het is iApplicaties toegestaan deze Voorwaarden op ieder gewenst moment te wijzigen.Van toepassing is steeds de laatst kenbaar gemaakte versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van een overeenkomst.

4. Indien Gebruiker een wijziging in deze Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe Voorwaarden van kracht worden een overeenkomst waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, ontbinden. De wijzigingen worden 1 maand voordat zij van kracht worden bekend gemaakt op de website www.iApplicaties.nl of per email. Het voortgezet gebruik van de door iApplicaties aangeboden producten of diensten na wijziging van de Voorwaarden geldt als acceptatie van de nieuwe voorwaarden van iApplicaties. Ook bij automatische en/of stilzwijgende verlenging van met iApplicaties gesloten overeenkomsten worden de gewijzigde voorwaarden geacht alsdan van kracht te zijn op de relatie iApplicaties en Gebruiker.

5. Het staat iApplicaties vrij de door haar geleverde diensten geheel of gedeeltelijk te wijzigen, beperken of op te heffen. Alleen indien iApplicaties overgaat tot volledige opheffing van een geleverde dienst en daarvoor ook geen redelijk en vergelijkbaar alternatief kan bieden, kan onder omstandigheden aanspraak gemaakt worden op gedeeltelijke restitutie van de reeds ontvangen abonnementsgelden tot een maximum genoemd in artikel 7. Geen restitutie vindt plaats indien de opheffing het gevolg is van wetswijzigingen of overheidsingrijpen. Van enigerlei vorm van compensatie kan nimmer sprake zijn in geval de diensten kosteloos worden aangeboden.

6. iApplicaties is bevoegd, zonder rechtelijke tussenkomst en zonder verplichting tot (schade)vergoeding, de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of een overeenkomst te ontbinden, indien:
a) Gebruiker de verplichtingen uit een overeenkomst of deze Voorwaarden niet of niet volledig nakomt;
b) na het sluiten van een overeenkomst iApplicaties ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Gebruiker zijn verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de Gebruiker slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt;
c) Gebruiker bij het sluiten van een overeenkomst of bij het aanmeldings- en registratieproces onjuiste gegevens heeft verstrekt;
d) indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht;
e) indien Gebruiker, voor zover het kosteloze diensten betreft, langer dan 3 aaneengesloten maanden geen gebruik maakt van de diensten van iApplicaties.

7. iApplicaties en Gebruiker hebben beiden steeds het recht een gesloten overeenkomst schriftelijk en met onmiddellijke ingang en zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden indien: - de andere partij surseance of faillissement aanvraagt danwel in surseance of staat van faillissement wordt verklaard; - de andere partij toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van verplichtingen en dit tekort schieten niet binnen 14 dagen na daartoe te zijn aangemaand heeft verholpen. In alle gevallen behoudt iApplicaties het recht schadevergoeding te vorderen voor door haar geleden schade.

Artikel 5 Tarieven
1. Tarieven voor betaalde producten of diensten zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. iApplicaties is gerechtigd de tarieven tussentijds gedurende de looptijd van de overeenkomst te wijzigen.

2. iApplicaties zal de Gebruiker het voornemen tot wijziging van tarieven via haar website of email of op een andere wijze kenbaar maken en daarbij de omvang van en de datum waarop de verhoging zal ingaan, vermelden. Gebruiker is in geval van prijsstijging gerechtigd een overeenkomst te ontbinden indien de tariefsverhoging meer dan 20% bedraagt. Gebruiker is niet gerechtigd tot ontbinding indien de verhoging van tarief voortvloeit uit een van overheidswege opgelegde verhoging of in het geval iApplicaties, ook voor lopende overeenkomsten, van haar recht gebruik maakt op 1 januari tarieven aan te passen, overeenkomstig de algemene CBS loonindex.

3. Indien Gebruiker de door iApplicaties kenbaar gemaakte verhoging van tarief niet wenst te aanvaarden, is Gebruiker gerechtigd binnen zeven werkdagen na de bedoelde kennisgeving de overeenkomst schriftelijk op te zeggen, tegen de in de kennisgeving van iApplicaties genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

4.Alle betalingen, voorzover niet gedaan per creditcard of automatische incasso, aan iApplicaties dienen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door iApplicaties aan te geven wijze en in de valuta waarin is gedeclareerd. Abonnementsgelden en eenmalige setupkosten dienen 5 dagen voor de ingangsdatum van het abonnement te zijn voldaan. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op. Gebruiker is niet bevoegd enige tegenvordering op iApplicaties te verrekenen met de verzonden facturen. In geval van (dreigende) liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Gebruiker zijn de vorderingen van iApplicaties op de Gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

5. Indien Gebruiker in gebreke blijft bij de betaling binnen de termijn van 8 dagen dan is de Gebruiker van rechtswege in verzuim. Gebruiker is alsdan een rente verschuldigd van 1.5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Gebruiker in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

6. iApplicaties heeft het recht de door Gebruiker gedane betalingen te laten strekken tot het in de eerste plaats in mindering brengen van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. iApplicaties kan, zonder daardoor in schuldeiserverzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Gebruiker een andere volgorde voor afbetaling voorstelt. iApplicaties kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.

7. Indien Gebruiker in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Gebruiker. In ieder geval is Gebruiker in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd. Indien iApplicaties hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 6 Klachten en garanties
1. Klachten over de verrichte dienstverlening of geleverde producten, dienen door Gebruiker binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de dienstverlening of levering van de producten schriftelijk (aangetekend) te worden gemeld aan iApplicaties. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat iApplicaties in staat is adequaat te reageren.

2. Indien een klacht gegrond is, zal iApplicaties de werkzaamheden alsnog verrichten c.q de producten alsnog leveren zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor Gebruiker aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Gebruiker schriftelijk kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden of levering van producten niet meer mogelijk of zinvol is, zal iApplicaties slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 7.

3. Aangezien iApplicaties afhankelijk is van derden en Gebruiker betreft een overeenkomst voor de levering van diensten tussen Gebruiker en iApplicaties, tenzij anders overeengekomen, een inspanningverbintenis.

4. iApplicaties zal zich maximaal inspannen voor het beschikbaar zijn van haar diensten, maar garandeert niet de permanente, ononderbroken en ongestoorde beschikbaarheid daarvan, waaronder, doch niet beperkt, haar hostingdiensten.

Artikel 7 Aansprakelijkheid en vrijwaring.
1. iApplicaties is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor schade als gevolg van of verband houdende met de door haar geleverde kosteloze producten of diensten. Indien iApplicaties aansprakelijk mocht zijn voor welke schade dan ook, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dit artikel is geregeld. Buiten de gevallen genoemd in dit artikel rust op iApplicaties geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd.

2. De totale aansprakelijkheid van iApplicaties wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst is beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1,5 maal het bedrag van de in de betreffende overeenkomst bedongen prijs of vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan Euro 240.

3. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
- de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze Voorwaarden;
- de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van iApplicaties aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan iApplicaties toegerekend kunnen worden;
- redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Gebruiker aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze Voorwaarden.

4. iApplicaties is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, verloren gegevens of data, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De in deze Voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van iApplicaties of haar ondergeschikten.

5. De aansprakelijkheid van iApplicaties wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Gebruiker iApplicaties onverwijld en deugdelijke schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en iApplicaties ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van haar verplichtingen te kort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat iApplicaties in staat is daarop adequaat te reageren. iApplicaties is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat iApplicaties is uitgegaan van door Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor iApplicaties kenbaar behoorde te zijn.

6. iApplicaties staat niet in voor de juistheid van alle gegevens op haar website. iApplicaties is niet aansprakelijk en draagt geen verantwoordelijkheid voor websites die door middel van een (hyper)link met de website(s) van iApplicaties verbonden zijn. De inhoud van deze gelinkte websites wordt door iApplicaties niet gecontroleerd en iApplicaties staat op een geen enkele wijze in voor de juistheid van gegevens op dergelijke gelinkte websites, noch vormt de enkele (hyper)link naar dergelijke websites een aanleiding om te veronderstellen dat iApplicaties zich de inhoud van dergelijke websites eigen maakt. Klachten over links van website(s) van iApplicaties naar website(s) met beweerdelijk onrechtmatige informatie dienen zo snel mogelijk aan iApplicaties gerapporteerd te worden, zonder dat iApplicaties daarmee de verplichting op zich neemt dergelijke links te verwijderen.

7. Gebruiker vrijwaart iApplicaties voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van een overeenkomst of het door Gebruiker gebruik maken van de diensten of producten schade lijden en welke aan Gebruiker toerekenbaar is.

8. iApplicaties is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe verhinderd zou worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop iApplicaties geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor iApplicaties niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van iApplicaties worden daaronder begrepen, alsmede storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur van iApplicaties of haar toeleveranciers.

Artikel 8 - Geheimhouding en intellectuele eigendomsrechten
1. iApplicaties en Gebruiker zijn beide verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van een overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, iApplicaties gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden te verstrekken, en iApplicaties zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is iApplicaties niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Gebruiker niet gerechtigd tot ontbinding van zijn overeenkomst.

3. Alle rechten van intellectuele of industriŽle eigendom op alle krachtens een overeenkomst ontwikkelde, geleverde of ter beschikking gestelde producten of geleverde diensten, waaronder (het gebruik van) websites of software, of stukken zoals rapporten, handleidingen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidende materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij iApplicaties of haar licentiegevers, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Alle op de website van iApplicaties en de daaraan verwante of mee verbonden websites aanwezige informatie en alle door iApplicaties aan Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, handleidingen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om door Gebruiker te worden gebruikt voor het doel waarvoor deze hem ter beschikking zijn gesteld en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van iApplicaties worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte of ter inzage of gebruik gegeven informatie of gegevens anders voortvloeit.

5. Het is Gebruiker niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen en andere rechten van intellectuele of industriŽle eigendom uit of van geleverde producten of diensten, stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, alsmede voorbereidend materiaal daarvan te verwijderen of te wijzigen.

Artikel 9 Overdracht
1. Het is iApplicaties toegestaan haar rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde of een tot haar groep behorende entiteit.

Artikel 10 Geschillen en toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen iApplicaties en Gebruiker is Nederlands recht van toepassing.

2. De rechter te Groningen is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen welke voortvloeien uit, of samenhangen met overeenkomsten tussen iApplicaties en Gebruiker.

BIJZONDERE BEPALINGEN

Deze bijzondere bepalingen zijn, in aanvulling op de algemene bepalingen, van toepassing op specifiek door iApplicaties te verlenen diensten of te leveren producten, waarvoor op hun beurt weer aparte voorwaarden van toepassing kunnen zijn.

Hostingdiensten
1. iApplicaties garandeert niet dat verzonden berichten of gedownloade software steeds vrij zal zijn van virussen. Gebruiker blijft zelf verantwoordelijk voor het installeren en gebruiken van adequate beveiligingsmaatregelen voor zijn systemen, zoals antivirus software of een firewall. Ook voor het maken van backup van applicaties en data is Gebruiker zelf verantwoordelijk.

2. Gebruiker is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor (de inhoud van) informatie die geplaatst wordt op de door iApplicaties ter beschikking gestelde ruimte op haar computersystemen en zal geen website(s) exploiteren die in strijd zijn met wet, openbare orde of goede zeden. Gebruiker zal iApplicaties op eerste verzoek vrijwaren voor aanspraken van derden gebaseerd op de bewering dat de van Gebruiker afkomstige informatie, zoals opgeslagen op de computersystemen van iApplicaties, inbreuk maakt op de rechten van derden. De inhoud van data en berichten van Gebruiker wordt door iApplicaties niet gecontroleerd.

3. iApplicaties is gerechtigd applicaties en data van Gebruikers al dan niet tijdelijk geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk te maken, zonder schadeplichtig te worden jegens Gebruiker. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor de juiste beveiliging van zijn data en applicatie en de daarin opgeslagen informatie. iApplicaties garandeert niet de ongestoorde en ononderbroken beschikbaarheid van haar hostingdiensten en is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van (tijdelijke) niet beschikbaarheid van deze diensten of voor schade als gevolg van verlies van data of applicaties danwel de ongeautoriseerde toegang daartoe. Indien Gebruiker langer dan drie maanden niet heeft ingelogd, is iApplicaties gerechtigd de toegang permanent te blokkeren. Indien Gebruiker na twaalf maanden niet ten minste ťťn keer is ingelogd, mag iApplicaties alle data verwijderen.

4. Ten aanzien van de hostingdiensten, verplicht Gebruiker zich ondermeer doch niet beperkt tot, het onthouden van:
a) verspreiding van grote hoeveelheden data;
b) het versturen of publiceren van pornografisch, racistisch of anderszins met de openbare orde en goede zeden strijdig materiaal;
c) het maken (dan wel derden daartoe in staat stellen) van inbreuk op rechten van derden, waaronder auteurs- en merkrechten en de privacy van derden;
d) alle activiteiten, waaronder hacking, die de stabiliteit van de systemen van iApplicaties of andere gebruikers van het Internet kunnen verstoren;
e) oproepen of aanzetten tot strafrechtelijke gedragingen;
f) het downloaden of uploaden of verzenden danwel ontvangen van onacceptabel grote hoeveelheden data, waardoor de systemen van iApplicaties instabiel kunnen raken of andere gebruikers in hun gebruik van iApplicaties diensten gestoord of gehinderd worden;
g) het verzenden of publiceren van lasterlijke of beledigende uitspraken of teksten;
h) het aannemen van een valse identiteit.

5. Het is Gebruiker niet toegestaan zijn gebruiksrecht en/of hostingdiensten, al dan niet tegen betaling, aan derden ter beschikking te stellen of te gebruiken voor een ander doel waarvoor het gebruiksrecht of hostingdienst bedoeld is.

6. iApplicaties stelt beperkingen aan de hoeveelheid ter beschikking gestelde geheugenruimte voor data- en hostingdiensten. Bij overschrijding van de ter beschikking gestelde ruimte kunnen additionele kosten verschuldigd zijn.

7.Gebruiker onthoudt zich van het verwijderen, kopiŽren, muteren of inzien van bestanden waarvan hij niet de eigenaar is, voor zover schriftelijk niet anders is overeengekomen.

Downloads
1. De download en eventuele andere software die al dan niet tegen betaling aan de Gebruiker om te downloaden ter beschikking wordt gesteld zijn onderworpen aan deze voorwaarden zoals die van tijd tot tijd door iApplicaties of haar licentiegevers worden vastgesteld.

2. In aanvulling op artikel 8 van de Algemene bepalingen is het Gebruiker in ieder geval niet toegestaan de gedownloade software, behoudens voorzover wettelijk toegestaan, te kopiŽren, verhuren of anderszins ter beschikking stellen, decompileren, reverse engineeren of op enigerlei wijze openbaar te maken of te verveelvoudigen. Downloadable software wordt aangeboden 'as is' en ter zake de werking worden door iApplicaties geen enkele garanties verstrekt. IApplicaties is ook niet aansprakelijk voor schade, waaronder schade aan de systemen van Gebruiker, als gevolg van het downloaden van software.

Licentie software
1. Het is Gebruiker toegestaan 1 exemplaar van de software te installeren op zijn PC en te gebruiken onder de hieronder genoemde aanvullende voorwaarden. Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het tijdig ophalen en installeren van de software en nieuwere versies daarvan op zijn PC. Ook voor beveiliging van de software en data is Gebruiker zelf verantwoordelijk.

2. iApplicaties verleent aan Gebruiker het niet exclusieve recht om 1 exemplaar van de software op 1 PC te gebruiken door 1 gebruiker. Het gebruiksrecht gaat in op dag dat de software toegankelijk is voor Gebruiker. Dit gebruiksrecht is niet overdraagbaar.

3. Dit gebruiksrecht geldt voor de versie die door iApplicaties beschikbaar is gesteld en vervalt na het verstrijken van een periode van 1 jaar. Voor tijdige verlenging van het gebruiksrecht in de vorm van updates of abonnement, installatie van updates is Gebruiker zelf verantwoordelijk.

4. Bij niet-nakoming van bepalingen inzake Licentie software is Gebruiker aan iApplicaties een schadevergoeding per illegale kopie of per gebruiker verschuldigd. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt minimaal Euro 595,- ingeval van een illegale kopie van de software voor de financiŽle administratie en verkoopadministratie. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt minimaal Euro 805,- ingeval van een illegale kopie van de software voor de loonadministratie. De hoogte van de schadevergoeding bedraagt minimaal Euro 1.415,- ingeval van een illegale kopie van de software voor de projecten/ urenverantwoording en service.

5. iApplicaties staat er niet voor in dat de software foutloos is.

Standaard Service
Deze service is bedoeld voor gebruikers van de single user versie.

1. Onder Standaard service wordt verstaan het verlenen van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning op afstand met betrekking tot vragen/problemen van Gebruiker over het gebruik van de door iApplicaties beschikbaar gestelde software. Deze service wordt onder de volgende voorwaarden aangeboden.

2. Wanneer Gebruiker telefonisch hulp vraagt, dient de hardware waarop de software geÔnstalleerd is in de onmiddellijke nabijheid van Gebruiker te zijn. Tevens dient hij te beschikken over een werkende internetverbinding met een minimale download snelheid van 128 kbps. Verder dient hij toereikende autorisaties te hebben voor het netwerk, PC en modems.

3. Gebruiker kan via email, schriftelijk per fax, telefonisch of website vragen en problemen over het gebruik van de door iApplicaties beschikbaar gestelde software voorleggen aan iApplicaties. De kosten voor het beantwoorden van 1 vraag of het onderzoeken van 1 probleem per dag worden Gebruiker niet in rekening gebracht, mits dit niet langer duurt dan 15 minuten.

4. Indien een nieuwere versie beschikbaar is, wordt Gebruiker in staat gesteld de nieuwere versie kosteloos op te halen c.q. te downloaden.

5. Ingeval dat een Gebruiker bovenmatig veel gebruik maakt van de (telefonisch) helpdesk en bij hem de elementaire kennis van het gebruik van computers en software ontbreekt, het een en ander ter beoordeling door iApplicaties, kan iApplicaties aan het gratis beantwoorden van vragen en het onderzoeken van problemen de voorwaarde verbinden dat Gebruiker de beginnerscursus volgt.

6. De overeenkomst voor deze service wordt voor de duur van 6 maanden aangegaan, tenzij schriftelijk een andere duur is overeengekomen. De ingangsdatum blijkt uit de overeenkomst en anders gaat de overeenkomst in op de dag waarop Gebruiker voor het eerst gebruik maakt van deze service.

7. Deze service wordt telkens voor 6 maanden verlengd tenzij, een partij 2 maanden voor afloop van deze overeenkomst aan de andere partij schriftelijk mede deelt dat hij deze overeenkomst wenst te beŽindigen. 8. Deze service wordt niet kosteloos op locatie van Gebruiker verleend.

Extended Service
Deze service is bedoeld voor gebruikers van de multi-user versie en gebruikers van de single user versie die behoefte hebben aan extra ondersteuning.

1. Onder Extended Service wordt verstaan het verlenen zowel op afstand als op locatie van Gebruiker van telefonische, schriftelijke of elektronische ondersteuning met betrekking tot vragen/problemen van Gebruiker over het gebruik van de door iApplicaties beschikbaar gestelde software. Deze service wordt onder de volgende voorwaarden aangeboden.

2. Wanneer Gebruiker telefonisch hulp vraagt, dient de hardware waarop de software geÔnstalleerd is in de onmiddellijke nabijheid van Gebruiker te zijn. Tevens dient hij te beschikken over een werkende internetverbinding met een minimale download snelheid van 128 kbps. Verder dient hij toereikende autorisaties te hebben voor het netwerk, PC en modems.

3. Gebruiker kan via email, schriftelijk per fax, telefonisch of website vragen en problemen over het gebruik van de door iApplicaties beschikbaar gestelde software. De kosten voor het beantwoorden van 1 vraag of het onderzoeken van 1 probleem per dag worden Gebruiker niet in rekening, mits dit niet langer duurt dan 60 minuten.

4. Indien een nieuwere versie beschikbaar is, wordt Gebruiker in staat gesteld de nieuwere versie kosteloos op te halen c.q. te downloaden.

5. Ingeval dat een Gebruiker bovenmatig veel gebruik maakt van de (telefonisch) helpdesk en bij hem de elementaire kennis van het gebruik van computers en software ontbreekt, het een en ander ter beoordeling door iApplicaties, kan iApplicaties aan het gratis beantwoorden van vragen en het onderzoeken van problemen de voorwaarde verbinden dat Gebruiker de beginnerscursus volgt.

6. De overeenkomst voor deze service wordt voor de duur van 6 maanden aangegaan, tenzij schriftelijk een andere duur is overeengekomen. De ingangsdatum blijkt uit de overeenkomst en anders gaat de overeenkomst in op de dag waarop Gebruiker voor het eerst gebruik maakt van deze service.

7. Deze service wordt telkens voor 6 maanden verlengd tenzij, een partij 2 maanden voor afloop van deze overeenkomst aan de andere partij schriftelijk mede deelt dat hij deze overeenkomst wenst te beŽindigen.

8. Ingeval dat de ondersteuning op locatie wordt verleend, worden de voorrijkosten aan Gebruiker in rekening gebracht. Deze voorrijkosten bedragen Euro 0,36 per km.

Loonservice
1. Gebruiker controleert binnen 3 werkdagen nadat een loonberekening is uitgevoerd de volledigheid en juistheid van alle gegevens. Gebruiker informeert iApplicaties binnen 5 werkdagen nadat de loonberekening is uitgevoerd per email of fax omtrent alle onjuistheden en wijzigingen die betrekking hebben op de loonadministratie. Desgevraagd stuurt Gebruiker iApplicaties een exemplaar van de op hem van toepassing zijnde CAO, statuten, beschikkingen van de belastingdienst en uitvoeringsinstellingen, alsmede de arbeidsovereenkomsten van de werknemers. iApplicaties staat niet er voor in dat de door iApplicaties ingevoerde gegevens juist en volledig zijn. Noch garandeert iApplicaties dat de software foutloos is.

2. Gebruiker heeft gedurende de looptijd van het abonnement recht op updates voor zover ze beschikbaar zijn. iApplicaties is niet verplicht updates uit te brengen.

3. Het abonnement heeft een looptijd van 1 jaar. Na het verstrijken van de looptijd wordt het abonnement verlengd voor 1 jaar, tenzij het 2 maanden voor afloop per email of fax is opgezegd.

Cursus
1. Als Gebruiker zich aanmeldt voor een cursus, mag Gebruiker 21 dagen voor de aanvang van de cursus zijn aanmelding kosteloos annuleren, met dien verstande dat hem slechts de kosten voor administratie in rekening worden gebracht. Deze bedragen Euro 20 per aanmelding. In andere gevallen heeft Gebruiker bij annulering geen recht op restitutie of vermindering van het cursusgeld.

2. Het cursusgeld dient ten minste 5 dagen voor de cursusdatum te worden voldaan. Bij niet tijdige betaling heeft de cursist geen recht op deelname terwijl de betalingsplicht niet vervalt.

3. iApplicaties behoudt zich het recht voor cursussen bij onvoldoende belangstelling of overmacht te annuleren. Alsdan heeft Gebruiker recht op restitutie van het volledige betaalde cursusgeld.

4. iApplicaties is jegens cursisten nimmer aansprakelijk voor enige schade ontstaan door iApplicaties gegeven adviezen of toepassing van cursusmateriaal. iApplicaties is gerechtigd de cursus in te korten of bepaalde handelingen over te slaan.

5. Bij annulering van een cursus of weigering van een door iApplicaties aangeboden mogelijkheid tot het volgen van (online) cursus die een onderdeel is van een pakkettencombinatie of van een samengestelde aanbieding heeft Gebruiker in alle gevallen geen recht op restitutie van het cursusgeld of het betaalde.

© Stichting iApplicaties Algemene Voorwaarden | Disclaimer