Home     Aanbiedingen     Bestellen     Support     Download     Nieuws     Vragen     Contact
   

Registreren

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Producten

Functionaliteit

De software kent zeer gebreide mogelijkheden.

Boekhouding.

Boekjaren onbeperkt, boekjaren onafhankelijk, boeken in voorgaande jaren, blokkeren t/m periode jaar mogelijk, nummering en aantallen vaste gegevens nagenoeg niet gelimiteerd, grootboekrekeningen, verslagrekeningen (balans / v en w), dagboeken, uitgebreide btw tabel, debiteuren, crediteuren, activa, teksten, overige financiële perioden, budget per periode, verbijzondering grootboek, kostenplaatsen en kostensoorten (subrekeningen), verdeling grootboekrekening, boekingen invoer en correcties, periodieke boekingen (reactiveren boekingen), definitieve verwerking, beginbalans, boekingen uitwisselen, importeren boekingen uit ASCII, overzichten per dagboek en periode, overzichten met aparte beginbalans, overzicht grootboek, journaal, overzicht dagboeken, proef-/saldibalans, kolommenbalans, balans, resultatenoverzichten, jaarverslag, periode-overzichten, btw transacties naar soort, binnen-/buitenland, binnen-/buiten EG.

Download snapshots

Debiteuren en crediteuren.

Saldilijst, openstaande posten, ouderdomsanalyse, aanmaningen, afboeken kredietbeperking, crediteurenbetalingen.

Download snapshots

Facturering.

Facturering, baliefactuur (contantbonnen), facturen in vreemde valuta, periodieke facturen (reactiveren facturen), valutatabellen, omrekening naar vreemde valuta, per debiteur verschillende valuta factureren, aanmaningen in vreemde valuta, aanpassing factuuropmaak, variabele instellingen factuurlayout, gebruik meerdere soorten factuuropmaak, debiteur, via inkooporganisatie, factuurtekst, factuuromschrijving, facturen opnieuw activeren, factuurkorting per factuur, kredietbeperking per factuur, factuur blokkeren, factuur zonder btw, meerdere btw tarieven, facturen per soort transactie, verzendadres, leverconditie, btw verlegd, bedrag loonsom, bedrag G-rekening, verkoopfactuur behandelen als inkoop, per factuurregel vrij te bepalen zoekveld, uitgebreide teksten, losse teksten, afwijkende verkoopprijs, totaalprijs, omrekenen inclusief btw naar netto, korting volgens kortingtabel, afwijkende korting, afwijkende grootboekrekening omzet, raadplegen omzet dit jaar/vorig jaar per artikel, voorraad gegevens, omzet per factuur, omzet per artikel, omzet per artikelgroep, omzet per debiteur, omzet per debiteur/periode/artikelgroep, omzet debiteuren buitenland, omzet per rayon/debiteur, omzet per rayon/periode, omzet per klantengroep/periode, omzet inkooporganisaties, boeken boekhouding verkopen.

Download snapshots

Telebanking.

Bankafschriften importeren in CAMT.053, betalingsopdrachten in SEPA pain.001.03

Download snapshots

Vreemde valuta.

Maximaal 999 muntsoorten (vreemde valuta), boeken in vreemde valuta, automatisch boeken koersverschillen, omrekenkoers tot en met 7 decimalen nauwkeurig.

Download snapshots

Activa/afschrijving.

Aanschafregistratie, periodieke afschrijvingen, automatisch boeken, desinvesteringen.

Download snapshots

Loonadministratie.

Rekenregels, loonberekening en –verwerking, afdrukken loonslips, elektronische uitwisselingen, loonkostenberekeningen, proforma loonberekeningen, bouwlonen, autokosten, vaste werknemersgegevens, vaste loongegevens, variabele loongegevens per periode, hoofdcodebestand, looncodebestand, uitvoeringsinstellingen (bedrijfsverenigingen), algemene rekengegevens, VIP premievariabelen, aantal loonperioden max. 99 per jaar, vrij te benoemen looncomponenten, vrij te benoemen inhoudingen, vrij te benoemen werkgeverslasten, tabellen met en zonder herleidingsregels, witte en groene tabel, tabellen met en zonder vakantiebonnen, tabel voor artiesten en beroepssporters, tabel voor aannemers van werk, thuiswerkers, enz., dagtabel, weektabel, 4 week tabel, maandtabel, kwartaaltabel, loonberekening van bruto naar netto, berekening van netto naar bruto, berekening naar bruto van netto-bijtelling, voordeligste inhouding bij bijzonder tarief, loonafrekening per werknemer, loonafrekening alle werknemers, correctie per werknemer per periode, correctie ook in voorgaande perioden, aangifte loonbelasting en premies volksverz., loonbelasting over spaarloon, afdrachtverminderingen, af te dragen premies sociale verzekeringswetten, af te dragen premies pensioen incl. werkgeversdeel, af te dragen premies VUT incl. werkgeversdeel, pensioenpremie per dag, pensioenpremie per periode, pensioenpremie procentueel, VUT premie per dag, per periode, procentueel, aanvullende WAO per dag, per periode, procentueel, vakantiebonnen vast bedrag per dag, periode, procentueel, overzicht aan te kopen vakantiebonnen, werkgeverspremie premiesparen, extra voorzieningen/verzekeringen, automatische voorschotverrekening, autokosten, belastingvrij en belast, verwijderen en opnieuw verwerken van loonperiode, proforma loonberekening met overzicht van werkgeverskosten, kostprijs uurloon, met journaalposten, journaalposten, betaalstaat netto bedragen, elektronische betalingen, bankopdrachten, aangifte loonbelasting en premies volksverzekeringen, afdracht premies, afdrachtverminderingen, betaalde ziekengelden, loonlijsten, loonstaten, verzamelloonstaten, berekening bijzonder tariefpercentage, personeelsoverzichten, export ASCII, overzicht kilometervergoedingen, overzicht ziekteverzuim, aparte onkostenbetalingen, betaling voorschotten, SFB: VIP (PLO en MBAV), Afbouwhuis (v/h SFS): PLO en AAD, spaarloon, verlofsparen, pensioensparen, loonsomprognose, journaalposten op basis van periode, journaalposten per afdeling, betalingen via telebankieren, nettolonen naar 1 of 2 (post)bankrekeningen, elektronische uitwisselingen jaaropgaven belastingdienst, jaaropgaven uitvoeringsinstellingen, Vpmeld: bedrijfs- en persoonsgegevens, MSV, JOG, SFB: JLO en VIP, GUO, PRINS (PLO en MDV), vakantiefonds ULAK, vakantierechten/-geld, ATV-dagen, reservering, meldingen loonbelastingverklaring, verzekerdenadministratie, sociale verzekeringen, dienstverband, ziekmeldingen, loonkostenberekeningen en verdelingen per werknemer, per uur, per project (kostenplaats), per werksoort, overige kosten, toeslag indirecte kosten, diverse overzichten, uren met berekende loonkosten, tegen standaard kostprijs per uur, doorberekening toeslag indirecte kosten, uitzendbranche, SFB bouw, jaaropgaven werknemers, jaaropgaven op diskette voor belastingdienst en uitvoeringsinstellingen, loonbelastingkaartgegevens en jaaropgavekaart op combikaart, boekingen rechtstreeks naar boekhouding, journaalposten afdrukken, ASCII-bestand boekingen.

Download snapshots

Verkoopadministratie.

Importeren artikelen, debiteuren, artikelen, magazijnlocaties, artikelgroepen, artikelhoofdgroepen, kortingtabellen, prijstabellen, wel / geen btw, wel / geen kredietbeperking, via inkooporganisatie, toekennen kortingtabel, korting per artikel, korting per artikelgroep, toekennen prijstabel, prijsafspraken per artikel, rayon, klantengroep, transactiecode, artikelcode 25 tekens uniek, artikelcode 25 tekens niet uniek, artikelomschrijving max. 40 tekens, zoekvelden, artikeltekst max. 1000 tekens, goederen, diensten, artikelgroepen met grootboekrekeningen, soort eenheid, btwcode per artikel, verkoopprijs per eenheid, prijsfactor, prijs in- of exclusief btw, vaste verrekenprijs, extra prijsgegevens, voorraadgegevens, extra informatievelden, artikelwijzigingen vanuit bestand, prijswijzigingen procentueel per serie, prijswijzigingen procentueel per groep, verwijderen artikelen, importeren artikelen, leveranciers, bepalen inkoopprijs met inkoopkortingtabel, verkoopprijs per eenheid, totaalprijzen, prijstabellen met afwijkende prijzen, prijstabel per debiteur.<br><br><a target="_blank" href="http://www.iapplicaties.nl/snapshots/snap_verkoopadm.doc">Download snapshots</a>

Voorraadadministratie.

Voorraad op magazijnlocaties, te leveren, in bestelling, economische voorraad, minimum voorraad, voorraadhoeveelheden, voorraadwaardering, besteladvieslijsten, afname facturen/orders, afname levering projecten, toename inkopen, voorraadcorrecties, magazijnlocaties, boeken in de boekhouding voorraad.

Voorraadadministratie werkt samen met facturering, inkoop-, order- en verkoopadministratie. Meer informatie over voorraadadministratie kunt u vinden bij facturering, inkoop-, order- en verkoopadministratie.

Download snapshots

Inkoopadministratie.

Inkooporders (bestellingen), genereren inkooporders op basis van de voorraad, bijstellen of invoeren inkooporders, leveranciers tabellen, artikelcodes van leveranciers, leveranciersprijzen, levertermijnen, boeken in de boekhouding inkopen.

Download snapshots

Orderadministratie.

Orders, backorders, kopie orders, orderbevestigingen, orderoverzichten, artikeloverzicht te leveren, pakbonnen, paklijsten, controle op voorraad.

Download snapshots

Relatiebeheer.

Naam, adressen, telefoon, fax, land, titulatuur, contactpersoon, bezoekadres, postcode/plaats, extra info in teksten per persoon, vrije indeling in categorie, koppeling met debiteuren, crediteuren, boekhouding, verkoopadministratie, loonadministratie, projectenadministratie, urenadministratie, serviceadministratie en het adresboek van Microsoft Outlook (Express). In het adresboek kunnen verder de volgende typen gegevens worden vastgelegd: meerdere e-mailadressen, organisatie waartoe de relatie behoort, URL-adres, ip-adres van de telefoon (Voice over IP), geboortedatum, geslacht (M/V), namen van de kinderen, IP-adres voor conferentie (video-vergaderen) en digitale handtekening van de relatie.

Download snapshots

Projectenadministratie.

Projecten, artikelen, werkzaamheden, groepen, hoofdgroepen, kostensoorten, personeel, functies, standaard opslagen, hoofdprojectcode (deelprojecten), categorie indeling, direct of indirect, tariefcode, factureermethode, wel / niet opbrengsten, wel / niet factureren, verzamelfactuur per debiteur, project in begroting / opdracht, project in opdracht, project onderhanden werk / gereed, btw verlegd, soort eenheden van het project, aantal eenheden van het project, aanneemsom, % loonsom, % G-rekening, normwaarden, totaalbudgetbedrag, totaal budget uren, % gereed, directe werkzaamheden, indirecte werkzaamheden, calculatie, blokkeren projecten, blokkeren posten, planning lineair op basis van begrote uren.

Download snapshots

Begroting.

Begroting aantallen, kosten, materialen, uren, onderaanneming, werk derden, per uitvoeringsfase, variabele omschrijvingen, tekst per post (max. 1000 tekens), standaardprijzen, variabele prijzen, totaalprijzen (offertes).

Download snapshots

Nacalculatie.

Voortgang, nacalculatie, begroting versus werkelijk, kosten versus opbrengsten, indirecte kosten en uren, per project, per personeelslid, diverse combinaties en selectiemogelijkheden.

Download snapshots

Onderhanden werk.

Boeken inkoopfacturen, magazijnbonnen, uren rechtstreeks, uren via loonadministratie, met standaardkostprijs of berekende loonkosten, urenverantwoording alternatieve methode,
opbrengsten boeken / genereren, factureren.

Download snapshots

Urenadministratie.

Directe uren, indirecte uren, overwerkuren, ATV, vakantiedagen/-uren, max. 10 vrij benoembare uursoorten, vermelding in uren of dagen per uursoort, uurtarief ATV wel / niet bijwerken, standaard kostprijstarief, variabel kostprijstarief, uurtarieven per project, per soort werk, variabele uurtarieven combinatie, aantal tarieven per personeelslid, saldi vakantiedagen- uren, uursoorten, procentuele toeslagen, opslagen vrij samen te stellen, percentages over totaal, over subtotaal, over kostensoorten, vast bedrag, variabele opslagen per project, factureren termijnen, voorschotten, vaste opbrengsten, per geboekte mutatie, volgens tabel, cumulatief per project, per personeelslid per tarief, per functie per tarief.

Download snapshots

Serviceadministratie.

Dit pakket is in het bijzonder geschikt voor service-, reparatie-, verhuur-, bouw-, installatie-, schoonmaak-, productiebedrijven, makelaars, woningbouwcorporaties, scholen en andere organisaties die zich bezighouden met onderhoud van grond, gebouwen, machines, tuinen en installaties.

Download snapshots

Contractenadministratie.

Onderhoudscontracten particulieren, onderhoudscontracten woningbouwverenigingen en andere contractsoorten.

[URL=http://www.iapplicaties.nl/snapshots/snap_contractsadm.docDownload snapshots

Installatie- en percelenadministratie.

Registratie installaties, grote variatie in installaties, meerdere installaties per perceel, onderhoudscontracten per perceel, onderhoudscontracten per complex, onderhoudscontracten meerdere installaties.

Download snapshots

Periodiek onderhoud.

Periodiek jaarlijks onderhoud plannen, opdrachten voor periodiek onderhoud.

Download snapshots

Storingsmeldingen.

Registreren storingsmeldingen, opdrachten verhelpen storingen, factureren verhelpen storingen, historie onderhoud per installatie, overzichten storingen.

Download snapshots

Opbrengsten.

Controle exploitatie servicedienst, kosten en opbrengsten, urenbewaking, personeelsoverzichten, facturering contracten, verhelpen storingen, periodiek onderhoud, contant afrekenen onderhoud, zoekfuncties op postcode, adres, willekeurig item.

Download snapshots

© Stichting iApplicaties Algemene Voorwaarden | Disclaimer